1/80

JR123系
キット

製作中


全10タイプ
2号車(トイレ無、トイレ付)
3号車(トイレ無、トイレ付)
4号車(トイレ無、トイレ付)
5号車(トイレ無、トイレ付)
6号車(トイレ無、トイレ付)

床下機器付き